Statut Fundacji Camera Femina

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę Camera Femina i zwana jest dalej „Fundacją”.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury. 

§ 6

1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11.12.2019 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 7

 1. Celem Fundacji jest:
 • organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych;
 • popularyzacja dorobku polskiej, europejskiej i światowej twórczości kulturalnej w kraju i  zagranicą, w tym dystrybucja i promocja wartościowych artystycznie utworów audiowizualnych i literackich;
 • aktywność wydawnicza w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i naukowej;
 • propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturalnego w tym materialnego i tradycji;
 • umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji;
 • działanie na rzecz upowszechniania ochrony praw i wolności człowieka;
 • wspieranie różnorodności kulturowej i społecznej, rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego;
 • inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej i wymiany wiedzy między przedstawicielami nauki, środowiskami artystycznymi i środowiskiem działaczy społecznych;
 • wspieranie innowacyjnych działań twórczych i nowych modeli współpracy w dziedzinie twórczości kulturalnej i artystycznej;
 • promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć;
 • wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym;
 • wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender i feminizmu.
 1. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
 • realizację projektów kulturalnych;
 • prowadzenie działalności kulturalnej, w tym organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki tj. koncertów, wystaw, pokazów, spektakli, festiwali, projekcji filmowych, akcji twórczych i promocyjnych, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, dyskusji, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • organizowanie konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych;
 • realizację programów edukacyjnych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek;
 • prowadzenie działalności z zakresu dystrybucji, produkcji i postprodukcji filmowej;
 • organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących ideę równouprawnienia;
 • prowadzenie działalności badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, także międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.

§ 8

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

§ 9

Fundacja może realizować działania w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą.

§ 10

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

Rozdział III
Majątek Fundacji i prowadzenie działalności gospodarczej

§ 11

Majątek Fundacji stanowią:

 • fundusz założycielski w kwocie 2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą;
 • środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji oraz uzyskane w wyniku uczestnictwa w konkursach grantowych;
 • dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na jej rzecz;
 • dochody uzyskane z gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
 • dochody uzyskane z depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
  • związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z)
  • związaną z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z)
  • związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (59.11.Z)
  • wydawania książek oraz pozostała działalność wydawnicza w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z; PKD 58.19.Z)
  • działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.12.Z)
  • działalność w akresie realizacji nagrań dźwiękowych i muzycznych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.20.Z)
  • organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Fundacji (PKD 82.30.Z)
  • prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, także międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 72.20, PKD 72.20.Z) 
  • – działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej, w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 94.99.Z)
 3. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.
 4. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie (i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi).

§ 13

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.

Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
 • a) Zarząd Fundacji,
 • b) Rada Fundacji.

§ 15

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
 2. Składa się od trzech do pięciu osób powołanych na czas nieokreślony przez Fundatorkę.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 5. Rada zbiera się raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
 6. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną; wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./).
 7. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 8. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów. 

§ 15a

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji:

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezeski, powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję.
 3. Funkcję Prezeski i Członkiń Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezeskę, powołuje Fundatorka.

§ 16a

W skład Zarządu wchodzą:

Jolanta Prochowicz (prezeska zarządu)
Bartosz Wójcik (wiceprezeska zarządu)
Joanna Bednarczyk (wiceprezeska zarządu)

§ 17

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.

2. Członkini Zarządu Fundacji może być odwołana przez Zarząd Fundacji. 

3. Odwołanie członkini Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałe członkinie Zarządu Fundacji, przy czym członkini Zarządu Fundacji, której sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. 

4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowej członkini Zarządu Fundacji wyraża jednomyślną zgodę Zarząd Fundacji.

5. Członkinie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składają:

 • Prezeska Zarządu jednoosobowo;
 • dwie osoby z Zarządu łącznie.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

 1. uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 3. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
 4. przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
 6. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
 7. przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji;

§ 19

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezeski Zarządu. 

§ 20

Pracowniczki Fundacji wynagradzane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 21

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

§ 22

Zmiany Statutu może dokonać Zarząd Fundacji działający jednogłośnie.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Zarząd.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 24

Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji Camera Femina.